Spółka notowana na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych od 2008r.

Po okresie przekształceń Spółka zmieniła swój profil działalności koncentrując się głównie na działalności finansowej w szczególności na świadczeniu usług z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wysokokwotowych, podmiotom gospodarczym prowadzących swą działalność na terenie Polski.

Historia spółki

Investment Friends Capital S.A. jest spółką prawa handlowego i powstała w wyniku zmiany nazwy z Zakłady Mięsne HERMAN S.A. Siedziba spółki mieści się w Płocku (09-402) przy ulicy Padlewskiego 18c. Podmiot zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267789.

Najważniejsze etapy rozwoju w historii Spółki:

Rok 2012

Luty: zmiana nazwy spółki z ZM HERMAN S.A. na INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A i przeniesienie siedziby z Hermanowej do Płocka. Zmiana profilu działalności spółki z przetwórstwa i produkcji mięsnej na działalność wspomagającą usługi finansowe oraz inwestycje w odnawialne źródła energii i nieruchomości komercyjne.

Rok 2008

8 luty 2008: wprowadzenie 1.058.472 akcji na okaziciela serii „D” ZM HERMAN S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rok 2007

Styczeń: przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Rok 2000

20 listopad: przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rok 1996

Styczeń: Powstanie Zakładów Mięsnych HERMAN jako spółki cywilnej w Kielnarowej koło Tyczyna (później Hermanowa koło Tyczyna).