Wskaźniki 30.06.2021 30.06.2020
Aktywa (w tys. EUR) 4 744 4 620
Zwrot na aktywach (ROA) 2,91% -2,80%
Kapitał własny ( w tys. EUR) 4 740 4 614
Zwrot na kapitale własnym (ROE) 2,91% -2,80%
Rentowność netto 90% -42%
Wskaźnik zadłużenia 0,08% 0,12%
Zysk netto (w tys. EUR) 138 -130

Akcje 30.06.2021 30.06.2020
Cena na akcję (EUR) 0,79 0,14
Zysk na akcję (EUR) 0,03 -0,01
Wskaźnik cena-do-zysku (C/Z) 27,7 -16
Wartość księgowa na akcję (EUR) 0,95 0,31
Wskaźnik cena-do-wartości księgowej (C/WK) 0,81 0,45
Wskaźnik bieżącej płynności 102 553
Kapitalizacja rynkowa (w tys. EUR) 3 954 2 102

Zwrot na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem
Zwrot na kapitale własnym = zysk netto/kapitał własny
Rentowność netto = zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży
Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania/aktywa ogółem
Zysk na akcję = zysk netto/liczba akcji
Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe/zob.krótkoterminowe
Cena-do-zysku (C/Z) = kapitalizacja/zysk netto
Wartość rynkowa na akcję = kapitalizacja/liczba akcji
Wartość księgowa akcji = kapitał własny ogółem/liczba akcji
Wskaźnik cena-do-wartości księgowej = kapitalizacja /wartość księgowa
Kapitalizacja rynkowa = cena za akcję na zamknięciu x liczba akcji