Okresy zamknięte Investment Friends Capital SE

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych Investment Friends Capital S.A. – dotyczące osób pełniących obowiązki zarządcze u Emitenta.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR1 obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego”.

Mając na uwadze powyższe, osoby pełniące obowiązki zarządcze w Investment Friends Capital S.A. obowiązują następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem terminów publikacji raportów okresowych spółki:

  • 22 lutego 2018 r. – 23 marca 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok 2017,
  • 15 kwietnia 2018 r. – 14 maja 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu okresowego za I kwartał 2018 r.,
  • 29 lipca 2018 r. – 27 sierpnia 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu okresowego za I półrocze 2018 r.,
  • 14 października 2018 r. – 12 listopada 2018 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

2. Okresy zamknięte dla osób mających dostęp do informacji poufnych Investment Friends Capital S.A.

Informacją poufną są określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE